WSTĘP

Szanowni Państwo,
Aby ułatwić nam rozwiązywanie problemów i podnieść jakość świadczonych usług postanowiłam podzielić się z Wami tym co przyniesie jak najwięcej korzyści i co uważam za jedną z najcenniejszych dla mnie rzeczy, a mianowicie wiedzą. Każda firma korzysta przecież z usług transportowych i przygotowując ofertę dla swego klienta musi brać pod uwagę koszty, czas oraz możliwości transportowe. Mam nadzieję, że zebrane przeze mnie materiały, okażą się pomocne w Państwa działalności, a dzięki zgromadzonej tutaj wiedzy wasza praca będzie bardziej owocna. Pozostaję do Państwa dyspozycji i zapraszam do korzystania z naszych usług.
Z poważaniem:
Krystyna Adamenko

OPIS SPRZĘTU – CZYM DYSPONUJEMY

Posiadamy w dyspozycji następujące pojazdy ciężarowe:

1. Ciągnik siodłowy z naczepą typu mega 5 sztuk (100m3) wymiary: długość 13,60m szerokość 2,48m wysokość 3m max. ładowność 24,5t
2. Ciągnik siodłowy z naczepą typu firana 4 sztuki (90m3) wym: długość 13,60m szerokość 2,48m wysokość 2,65do 2,85m max. ładowność 25 t
3. Samochód ciężarowy z przyczepą (115m3) wym: samochód 7m/2,48m/3,00m+ przyczepa 8,40m/2,48m/3,00m max. ład 24,5t
4. Samochód ciężarowy 20 palet, ładowność 13,5t, wym.8,40/2,45/2,85
5. Przesyłki express : bus plandeka o DMC 3,5t wymiary: 4,2m/2,26m/2,20m ładowność: 1,2t
6. Przesyłki express: bus “blaszak” o DMC 3,5t max szerokość załadunku: 1,8m ładowność: 1,3t

Każdy z wyżej wymienionych pojazdów posiada na wyposażeniu komplet pasów, podkładek oraz mat antypoślizgowych, kierowcy są wyposażeni w odzież ochronną (kask, kamizelka, okulary i buty ochronne). Dwa pojazdy posiadają również wyposażenie ADR do przewozów materiałów niebezpiecznych.

Aby umożliwić Państwu maksymalne wykorzystanie naszego taboru podajemy przybliżone wymiary i ładowność, dokładne dane zapisane są w przepisach o transporcie drogowym i zależą od masy własnej pojazdu wraz z naczepą paliwem i wyposażeniem, ponieważ niektóre ciągniki posiadają zbiorniki o pojemności ok.1000 litrów, podczas planowania przewozu należy uwzględnić również masę paliwa.

Musicie Państwo pamiętać, że jeśli w waszym zakładzie nie ma wagi dla samochodów ciężarowych i pojazd po załadunku nie zostanie zważony, a masa ładunku jest większa niż ta, podana w dokumentach przewozowych, odpowiedzialność za ewentualne kary spoczywa na Was, dlatego też należy zawsze pozostawiać margines bezpieczeństwa i uwzględnić zalecenia kierowcy podczas załadunku.

DOPUSZCZALNE WYMIARY I MASY POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Do wykonywania licencjonowanego zarobkowego transportu drogowego rzeczy przeznaczone są pojazdy o dmc przekraczającej 3,5t. Transport drogowy rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t nie wymaga licencji transportowej, pojazdy takie nie muszą mieć również tachografu co oznacza, że praca kierowcy nie jest rejestrowana.

Długość pojazdu nie może przekraczać;

– pojazdu samochodowego, z wyjątkiem autobusu – 12,00 m,
– przyczepy z wyjątkiem naczepy – 12,00 m,
– pojazdu członowego (samochód z naczepą) – 16,50 m,
– zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy – 18,75 m,
– zespołu złożonego z trzech pojazdów (np. traktor+2 przyczepy) – 22,00 m.

Szerokość pojazdu nie może przekraczać;

– pojazd samochodowy – 2,55 m,
– pojazd samochodowy typu furgon z izolacją termiczną ścian 2,60m.

Wysokość pojazdu nie może przekraczać – 4,00 m.

Wyżej wymienione standardy dotyczą całej Unii Europejskiej, zróżnicowane są natomiast dopuszczalne masy całkowite pojazdów oraz naciski na osie jezdne i napędowe
Niżej opisane parametry dotyczą przewozów na terenie Polski
Dopuszczalna masa całkowita (dmc) pojazdu, (czyli pojazd + ładunek+wyposażenie) nie może przekraczać w przypadku:

● pojazdu składowego zespołu pojazdów:

– przyczepy dwuosiowe – 18 ton,
– przyczepy trzyosiowe – 24 tony,

– zespołu pojazdów mających 5 lub 6 osi:

– dwuosiowy pojazd samochodowy i trzyosiowa przyczepa – 40 ton,
– trzyosiowy pojazd samochodowy i dwuosiowa przyczepa – 40 ton,

● pojazdów członowych mających 5 lub 6 osi:
– dwuosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa – 40 ton,
– trzyosiowy ciągnik siodłowy i dwu- lub trzyosiowa naczepa – 40 ton,
– Trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40 – stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym – 44 tony,

● zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy – 36 ton,

● dwuosiowego pojazdu samochodowego – 18 ton,

● trzyosiowego pojazdu samochodowego – 25 ton,

● trzyosiowego pojazdu samochodowego, jeżeli oś napędowa
jest wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne -26 ton,

Dopuszczalne naciski na oś nie mogą przekraczać w przypadku:

– pojedynczej osi nienapędowej – 10,0 ton,
– pojedynczej osi napędowej – 11,5 tony,
– podwójnej osi napędowej dla d< 1,0- 11,5 tony,
dla d pomiędzy(1,0 a 1,29m) – 16 ton,
dla d pomiędzy (1,3 a 1,79m)- 18 ton lub 19 ton.
Należy pamiętać, że o ile powyższe normy zostaną przekroczone przewoźnik wykonujący transport drogowy jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniego zezwolenia na transport „ponadgabarytowy”.
Na kolejnych stronach przedstawiam dopuszczalne masy całkowite dla pojazdów na terenie EUROPY

PRZEPISY REGULUJĄCE REALIZACJĘ TRANSPORTU

Dostarczenie zleconego przez Waszą firmę ładunku musi odbywać się w myśl przepisów obowiązujących w całej Unii Europejskiej tj. KONWENCJI CMR, w zgodzie z przepisami Prawa Przewozowego a czas realizacji transportu jest ograniczony „Rozporządzeniem 561/2006 WE”, które reguluje normy: prowadzenia pojazdu, przerw, odpoczynków i innej pracy.

Przy przyjęciu przesyłki do przewozu kierowca ma prawo do;
– sprawdzenia dokładności danych listu przewozowego w zakresie liczby sztuk nadanego towaru, jego cech i numerów,
– sprawdzenia widocznego stanu towaru i jego opakowania,
– wpisanie zastrzeżeń do listu przewozowego,
– poświadczenia przyjęcia towaru do przewozu na dokumencie przewozowym.

W miejscu załadunku kierowca ma następujące obowiązki;
– przyjęcie ładunku do przewozu w ustalonym terminie w ilości zgodnej z listem przewozowym,
– zapoznanie się z rodzajem i właściwościami ładunku,
– obecność przy załadunku i zamknięciu celnym pojazdu, w tym dopilnowanie rozmieszczenia towaru i jego zabezpieczenia,
– sprawdzenie zgodności danych dokumentów handlowych i dokumentów celnych,
– wpisanie zastrzeżeń do listu przewozowego (pole nr 18) o braku możliwości sprawdzenia danych zawartych w liście przewozowym w zakresie stanu przesyłki, zawartości opakowań zbiorczych,, masy brutto towaru,
– oszacowanie czy opakowanie może skutecznie zabezpieczać ładunek,
– nie opuszczanie miejsca załadunku przed podpisaniem przez załadowcę listu przewozowego CMR,
– na żądanie załadowcy powinien sprawdzić masę ładunku – jeśli są takie możliwości i wymagania,
– może zażądać nałożenia przez nadawcę zamknięć fabrycznych,
– winien podpisać list przewozowy w polu 23 po podpisaniu listu przez załadowcę w polu 22.

Przewoźnik ma prawo odmówić wykonania przewozu, jeżeli po przyjeździe na miejsce załadunku zachodzą następujące okoliczności;
– nadawca nie przekazał towaru zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami,
– uniemożliwiono przewoźnikowi wpisanie w liście przewozowym CMR ewentualnych zastrzeżeń odnośnie stanu towaru bądź opakowania,
– wykonanie przewozu wiązało by się ze złamaniem prawa dotyczącego czasu prowadzenia pojazdu i wypoczynku kierowców.
W powyższy przypadkach, przewoźnik ma prawo domagać się kary umownej.

Nadawca ma prawo odmówić przystąpienia do załadunku, jeśli;
– podstawione pojazdy nie są zgodne z określonymi w zleceniu,
– pojazdy nie zostały podstawione w umówionym terminie.
W powyższych przypadkach nadawca może domagać się odszkodowania (nie może być ono wyższe niż umówione przewoźne).
Wg art.42 Prawa przewozowego przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne.

Na miejscu rozładunku do obowiązków kierowcy należy:
– obecność przy rozładunku i przeliczaniu towaru,
– policzenie zdawanych jednostek ładunkowych,
– uzyskanie w CMR potwierdzenia odbioru przesyłki,
– aktywne uczestnictwo w sporządzaniu protokołu rozbieżności czy protokołu szkody.

Art. 74 Prawa przewozowego – określa obowiązki przewoźnika, w sytuacji kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się że przesyłka jest uszkodzona lub wystąpił brak – przewoźnik sporządza protokół.
Zapłata należności na rzecz przewoźnika oraz przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń przeciwko przewoźnikowi.
Odbiorca ma prawo w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zgłosić zastrzeżenia do przesyłki.

Wg Konwencji CMR towar uważa się za zaginiony, jeśli:
miał ustalony termin dostawy – po 30 dniach,
nie miał ustalonego takiego terminu – po 60 dniach.
USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, mówi jednak w Art. 52. że przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu, uważa się za utraconą. Przepisy Kodeksu Cywilnego stanowią że roszczenia nadawcy lub odbiorcy z tytułu zawartej umowy przewozu w stosunku do przewoźnika przedawniają się z upływem jednego roku i tu bieg przedawnienia roszczeń liczy się od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona.

Nieco inaczej jest zapisane w konwencji CMR:
roszczenia przedawniają się po upływie roku,w razie częściowego zaginięcia towaru lub jego uszkodzenia – przedawnienie biegnie począwszy od dnia wydania towaru,w razie całkowitego zaginięcia – przedawnienie biegnie od 30 dnia po upływie umówionego terminu dostawy,a jeżeli w umowie nie ustalono terminu dostawy po 60 dniach po przyjęciu towaru przez przewoźnika,w razie opóźnienia dostawy przedawnienie biegnie od dnia wydania towaru przewoźnikowi,w razie wykazania przez sąd niedbalstwa lub złego zamiaru przewoźnika – termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata.

Wysokość odszkodowania w myśl Konwencji CMR ustalana jest następująco:za opóźnienie w dostawie – do wysokości umówionego frachtu, za zaginięcie lub uszkodzenie towaru – do wysokości wartości rynkowej towaru , nie więcej jednak niż 25 franków złotych za 1 kg wagi zadeklarowanej w liście CMR.

Czas dostarczenia przesyłki możecie Państwo obliczyć w przybliżeniu znając zasady rozporządzenia 561/2006 WE i przyjmując że średnia prędkość poruszania się pojazdu na drogach Europy zachodniej to 70 km/h a w Polsce i krajach położonych na południe oraz wschód od nas to 55 km/h. Czyli w ciągu 10 godzin jazdy kierowca pokona maksymalnie przy dobrych warunkach drogowych 700 km na zachodzie a 550 km w Polsce i na południe od naszych granic. Na stronie www.tachospeed.pl znajdziecie Państwo opis stosowania w praktyce rozporządzenia 561/2006 WE

PLANOWANIE TRASY PRZEWOZU

Prawidłowe zaplanowanie transportu wymaga znajomości tras dostępnych dla pojazdów ciężarowych, do tego celu używa się obecnie głównie map elektronicznych, polecam „Map&Guide 14” lub polski produkt Automapa, wyszukiwanie adresów i obliczanie odległości umożliwia również bezpłatna mapa internetowa http://map24.interia.pl/
Przejścia drogowe:

na granicy państwowej z Republiką Słowacką:

Nazwa miejscowościRodzaj przejścia granicznegoDozwolony rodzaj ruchu granicznego
Barwinekdrogoweosobowy, towarowy, mały ruch graniczny
Chochołówdrogoweosobowy, towarowy pojazdami o masie całkowitej do 3,5 t, mały ruch graniczny
Chyżnedrogoweosobowy, towarowy, mały ruch graniczny
Koniecznadrogoweosobowy, mały ruch graniczny
Korbielówdrogoweosobowy, towarowy pojazdami o masie całkowitej do 3,5 t (z wyłączeniem towarów podlegających kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej), mały ruch graniczny
Łysa Polanadrogoweosobowy, towarowy, mały ruch graniczny
Niedzicadrogoweosobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, mały ruch graniczny
Piwnicznadrogoweosobowy, mały ruch graniczny
Zwardoń-Mytodrogoweosobowy, towarowy (pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 t), mały ruch graniczny

na granicy państwowej z Republiką Czeską:

Nazwa miejscowościRodzaj przejścia granicznegoDozwolony rodzaj ruchu granicznego
Boboszówdrogoweosobowy, towarowy dla pojazdów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych),
Bogatyniadrogoweosobowy: pieszy, rowerowy, motorowy, samochodów osobowych, towarowy: samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej),
Cieszyn (most Wolności, most Przyjaźni)drogoweosobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów)
Cieszyn-Boguszowicedrogoweosobowy, towarowy
Chałupkidrogoweosobowy, towarowy (ze względu na stan techniczny mostu ograniczenie do 15 t)
Czerniawa Zdrójdrogoweosobowy: pieszy, rowerowy, motorowy, samochodów osobowych, towarowy: samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych),
Głuchołazydrogoweosobowy, towarowy (samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej w woj. opolskim i Republice Czeskiej w pow. Bruntal, Sumperk, Jesenik)
Golińskdrogoweosobowy
Jakuszycedrogoweosobowy, towarowy
Konradówdrogoweosobowy: pieszy, rowerowy, motorowy, samochodami osobowymi, towarowy: pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych)
Kudowa-Słonedrogoweosobowy, towarowy
Leszna Górnadrogoweosobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów)
Lubawkadrogoweosobowy, towarowy: pojazdami do 6 t ładowności zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych)
Marklowice Górnedrogoweosobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów)
Miłoszówdrogoweosobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej: pieszy, rowerowy, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3
Paczkówdrogoweosobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów), towarowy pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych)
Pietraszyndrogoweosobowy, towarowy (ograniczenie do 12 t)
Pietrowicedrogoweosobowy, towarowy pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych)
Tłumaczówdrogoweosobowy
Zawidówdrogoweosobowy, towarowy pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych)

Przejścia graniczne na zachodnim odcinku granicy państwowej ogólnodostępne oraz przeznaczone dla małego ruchu granicznego:

Nazwa miejscowościRodzaj przejścia granicznegoDozwolony rodzaj ruchu granicznego
Gubindrogoweosobowy, towarowy (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych)
Jędrzychowicedrogoweosobowy, towarowy
Kołbaskowodrogoweosobowy, towarowy
Kostrzyndrogoweosobowy, towarowy (pojazdami do 3,5 t bez lawet i ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej oraz ładunków niebezpiecznych)
Krajnik Dolnydrogoweosobowy, towarowy
Lubieszyndrogoweosobowy, towarowy
Łęknicadrogoweosobowy
Olszynadrogoweosobowy, towarowy
Sieniawkadrogoweosobowy, towarowy (pojazdami o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 7,5 t)
Słubicedrogoweosobowy (z włączeniem ruchu autobusowego, z wyjątkiem okazjonalnego ruchu autobusów i dalekobieżnego ruchu liniowego autobusów)
Świeckodrogoweosobowy, towarowy
Świnoujściedrogoweosobowy: pieszy, rowerowy bez silników i autobusowy ruch wahadłowy między Świnoujściem a Ahlbeckiem
Zgorzelecdrogoweosobowy

Przejścia graniczne na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej ogólnodostępne:

Nazwa miejscowościRodzaj przejścia granicznegoDozwolony rodzaj ruchu granicznego
Bezledydrogoweosobowy, towarowy (z obciążeniem do 8 t na oś)

Na granicy państwowej z Federacją Rosyjską:

Nazwa miejscowościRodzaj przejścia granicznegoDozwolony rodzaj ruchu granicznego
Gołdapdrogoweosobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej (z wyłączeniem ruchu autobusowego)
Gronowodrogoweosobowy, towarowy
Kostrzyndrogoweosobowy, towarowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej samochodami o masie całkowitej do 6 t

Na granicy państwowej z Republiką Litewską:

Nazwa miejscowościRodzaj przejścia granicznegoDozwolony rodzaj ruchu granicznego
Budziskodrogoweosobowy, towarowy
Ogrodnikidrogoweosobowy, towarowy pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 t (z wyjątkiem ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych)

Na granicy państwowej z Republiką Białoruś:

Nazwa miejscowościRodzaj przejścia granicznegoDozwolony rodzaj ruchu granicznego
Bobrownikidrogowetowarowy
Kukurykidrogowetowarowy
Kuźnica Białostockadrogoweosobowy, towarowy
Połowcedrogoweosobowy, towarowy
Sławatyczedrogoweosobowy (z wyłączeniem ruchu autobusowego)
Terespoldrogoweosobowy

Na granicy państwowej z Ukrainą:

Nazwa miejscowościRodzaj przejścia granicznegoDozwolony rodzaj ruchu granicznego
Dorohuskdrogoweosobowy, towarowy
Hrebennedrogoweosobowy, towarowy
Korczowadrogoweosobowy: samochody osobowe i autokary
Medykadrogoweosobowy, towarowy
Zosindrogoweosobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

Powyższy wykaz przejść granicznych opracowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 11 1999 r. (M. P. nr 37/99, poz.568).

CZAS PRACY KIEROWCY

CZAS PRACY KIEROWCY

Aktualnie informacje na stronie: https://www.itd-pip.pl/poradnik_kierowcy.pdf

Dni świąteczne i zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych w Europie

Aktualnie informacje na stronie:
www.etransport.pl/zakaz_ruchu

TWÓJ PRZEWOŹNIK - WYKAZ DOKUMENTÓW

Na zakończenie przypomnę, że zlecając wykonanie usługi transportowej, musicie Państwo sprawdzić czy wybrany przez Was przewoźnik posiada wymagane uprawnienia oraz dokumenty je poświadczające. Podstawowe dokumenty to:

1. Licencja na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy
– na przewóz krajowy wydana przez Starostwo Powiatowe
– na przewóz międzynarodowy wydana przez BOTM
– na czynności spedycyje wymagana jest tylko Licencja Krajowa

2. Zarejestrowanie przewoźnika jako podatnika podatku VAT

3. Ubezpieczenie OCP (Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika)
odpowiednio do przewozów krajowych -krajowe i międzynarodowych- międzynarodowe, należy również sprawdzić zakres jej wartości oraz datę ważności polisy i opłacenie ostatniej raty składki, gdyż jej brak powoduje, że w razie stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie, swoich roszczeń dochodzić będziecie Państwo na drodze cywilno-prawnej od przewoźnika, a w przypadku posiadania wymaganego ubezpieczenia, odszkodowanie zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela, niezwłocznie po oszacowaniu szkody i zamknięciu protokołu. Na kolejnych stronach przedstawiam wymagane dokumenty mojej firmy.

Zapraszam do korzystania z naszych usług!!

Close Menu